Fri frakt inom Sverige!

Mer om livbojar

Visste du att i Sverige drunknar mellan 200 – 250 människor per år? Många av dessa hade kunnat förebyggas med rätt typ av säkerhets- och livräddningsutrusting. Därför borde alla ha en livboj. Precis som du har en brandsläckare, bär skidhjälm eller flytväst. 
Du som har en pool, eller en brygga, ansvarar själv för säkerheten runt den. En livboj är din säkerhet att du har det som behövs om olyckan är framme. Den är enkel att kasta i, och på så sätt få flythjälp i en obehaglig och farlig situation. Den ersätter förstås inte helt den viktiga faktorn tillsyn, din närvaro och uppmärksamhet. 
Du som innehavare av livboj ansvarar för att livboj och lina är hela och fungerar. Därför behöver du inventera din säkerhetsutrustning varje år. Säkerställ att livboj och livbojslina är funktionsdugliga inför varje ny badsäsong, och även på hösten. 
Fristad Plast som tillverkar vår egendesignade livboj, är specialister inom formsprutning i högsta kvalitet. De tillverkar även Trygg Hansas livboj som sitter i alla svenska hamnar. Den symboliserar säkerhet, vilket även är Fristads Plasts rättesnöre vid tillverkning.

Behöver du byta ut eller laga något kontakta oss [email protected]


Vilka regler finns gällande livbojar?  

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (SFS 2003:778), beskriver att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för att rädda liv. Vad som är skälig omfattning finns beskrivet i SRVFS 2007:5. Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar. Läs mer om säkerhetshöjande åtgärder som staket, nät, överdrag, halskydd, livräddningsutrustning på  Myndigheten för Samhällsskydd
Pooler (bassänger) och liknande anläggningar ska vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet (ordningslagen (1993:1617) 3 kap.5 §). För fasta pooler och dammar, med vatten djupare än två decimeter, krävs skydd mot olycksfall (Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 8:951). Föräldrar har tillsynsansvar för sina barn. Föräldrabalken (1949:381) 6 kap. 2 §.